INFORMACJE PRAWNE

Off

INFORMACJE PRAWNE

DYREKTOR PUBLIKACJI

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Korzystanie ze strony www.renault-trucks.com reguluje prawo francuskie.

Renault Trucks SASU opracowała tę stronę internetową dla celów edukacyjnych, informacyjnych i komunikacyjnych. Stronę można przeglądać w dowolny sposób. Użytkownik ma prawo do kopiowania danych dostępnych na Stronie tylko do celów prywatnych i nie mających charakteru komercyjnego, z zastrzeżeniem zachowania wszelkich informacji dotyczących praw reprodukcji i własności intelektualnej znajdujących się na Stronie. Zabrania się rozpowszechniania, zmieniania, przekazywania, ponownego wykorzystywania, przekierowywania lub wykorzystywania publicznego lub komercyjnego informacji pochodzących ze Strony, obejmujących tekst, obrazy, animacje lub ścieżkę dźwiękową, bez pisemnej zgodny Renault Trucks SASU. Dostęp do strony oraz korzystanie z niej podlegają również następującym warunkom („Warunki ogólne”) oraz wszelkim obowiązującym przepisom. Dostęp do Strony oraz jej przeglądanie oznacza akceptację bez zastrzeżeń Warunków ogólnych oraz uznanie ich przewagi nad wszelkimi pozostałymi umowami łączącymi użytkownika i Renault Trucks SASU.

WARUNKI OGÓLNE

1/ Treści strony internetowej, bez względu na ich rodzaj (zwłaszcza w przypadku zdjęć, filmów, tekstów, logo, obrazów itd.) są chronione prawem własności intelektualnej, której właścicielem jest Renault Trucks lub do których Renault Trucks ma prawa na zasadach licencji

2/ Renault Trucks SASU będzie dokładać wszelkich starań, aby zamieszczać na Stronie wyłącznie dokładne i aktualne informacje; niemniej Renault Trucks SASU nie udziela żadnych pisemnych gwarancji w tej kwestii i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w dowolnym temacie dotyczącym treści Strony.

INFORMACJE SĄ UDOSTĘPNIANE NA TEJ WITRYNIE NA ZASADZIE „TAK JAK JEST”. MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY, NIE STANOWIĄ UMOWY I NIE MOŻNA ICH UZNAWAĆ ZA PORADY.

Renault Trucks SASU zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i/lub poprawiania treści informacji na stronie internetowej w dowolnym momencie i bez powiadomienia oraz bez możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności Renault Trucks SASU, członków jej sieci lub pracowników. Renault Trucks SASU nie gwarantuje w żaden sposób wyczerpującego charakteru treści informacyjnych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedokładności, niepewności, pominięcia i błędy typograficzne oraz za wszelkie szkody wynikające z włamań dokonanych przez osoby trzecie, które spowodowały zmiany w informacjach udostępnionych na stronie.

W żadnym wypadku Renault Trucks SASU nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub dowolnego rodzaju wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub innej strony internetowej dostępnej za pomocą odnośnika hipertekstowego z tej strony internetowej, włączając w to, ale nie ograniczając się do nich, wszelkie szkody finansowe lub handlowe i wszelkie straty programów lub danych w systemie zarządzania informacjami lub innych, nawet jeżeli Renault Trucks SASU skutecznie powiadomiono o możliwości wystąpienia takich szkód.

Renault Trucks SASU nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkodliwego wykorzystania lub wykorzystania niezgodnego z niniejszymi warunkami i które naruszałoby prawa osób trzecich.

Renault Trucks SASU nie oferuje żadnych gwarancji, ani prezentacji dowolnego rodzaju na żadnej innej stronie internetowej, do której dostęp można uzyskać z niniejszej strony. Te gwarancje i/lub prezentacje są dostarczane wyłącznie jako udogodnienie i nie świadczą o tym, że Renault Trucks SASU przyjmuje lub akceptuje jakąkolwiek odpowiedzialność związaną z treścią lub korzystaniem z innych stron internetowych.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą zawierać referencje lub odsyłacze do produktów, usług itd. Renault Trucks SASU, które nie istnieją lub nie są dostępne w danym kraju. Ich trafność nie może być zagwarantowana. Te referencje nie oznaczają, że Renault Trucks SASU zamierza powiadomić o tych produktach, usługach itd. w tym kraju. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące dostępnych produktów, usług itd. lub aby złożyć zamówienie, należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą..

3/ Wszelkie wiadomości lub informacje przekazywane przez użytkownika na Stronę, pocztą elektroniczną lub inaczej, zawierające dane, komentarze lub sugestie są uznawane za niepoufne i nieobjęte żadnym prawem własności. Każdy element przekazywany lub adresowany może w konsekwencji być wykorzystywany przez Renault Trucks SASU i jej filie w dowolnym celu, wliczając w to kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikowanie i rozpowszechnianie. Dodatkowo, Renault Trucks SASU może dowolnie eksploatować wszelkie pomysły, koncepcje, umiejętności lub techniki zawarte we wiadomościach przesyłanych na Stronę przez użytkownika, w dowolnym celu obejmującym przede wszystkim rozwój, produkcję i sprzedaż produktów wykorzystujących tę informację.

4/ Wizerunki osób lub miejsc opublikowane na Stronie są własnością Renault Trucks SASU lub są wykorzystywane za jej zgodą. Wykorzystanie wizerunków przez użytkownika lub inną osobę, jest zabronione z zastrzeżeniem innych postanowień wymienionych w Warunkach ogólnych lub w tekście na Stronie. Każde wykorzystanie tych wizerunków bez zgody stanowi naruszenie prawa i przepisów związanych z prawem autorskim, znakami handlowymi, ochroną prywatności, reklamą i informacja.

5/ Znaki handlowe, logo i znaki specjalne (dalej „Znaki”) zamieszczone na Stronie są Znakami zastrzeżonymi lub nie, należącymi do Renault Trucks i innych osób. Żadna informacja zawarta na Stronie nie może być interpretowana jako rezygnacja z praw własności, w dowolnej formie, do licencji lub dowolnego innego prawa do użytkowania jednego lub kilku Znaków bez pisemnej zgody jego lub ich Właściciela(i). Każde użycie Znaków lub innych informacji zamieszczonych na Stronie, bez wyraźnej zgody zamieszczonej w niniejszych Warunkach ogólnych, jest ściśle zabronione. Renault Trucks SASU ostrzega, że będzie chronić swoje prawa własności intelektualnej wszelkimi dostępnymi środkami prawnymi, w tym na drodze sądowej.

Renault Trucks SASU nie sprawdziła wszystkich stron internetowych połączonych z tą Stroną i nie może ponosić odpowiedzialności za ich treść. Przejście do stron zewnętrznych z tej Strony odbywa się na odpowiedzialność użytkownika.

6/ Renault Trucks SASU zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizacji w dowolnym momencie niniejszych Warunków ogólnych. Te zmiany i aktualizacje są narzucane użytkownikowi, który w konsekwencji musi regularnie odwiedzać tę zakładkę, aby sprawdzać obowiązujące Warunki ogólne, którym podlega.

PRAWA AUTORSKIE

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting

GOOGLE ANALYTICS

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę do analizy Internetu Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie. Informacje generowane przez pliki cookie Google dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP) są przekazywane na serwery Google w USA i są tam przechowywane. Google wykorzysta te informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, aby sporządzić raporty dotyczące aktywności strony internetowej i aby dostarczać inne usługi dotyczące korzystania ze strony i Internetu. Te dane są również przekazywane osobom trzecim przez Google, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane dla Google. Google nie łączy w żaden sposób adresu IP z pozostałymi danymi Google. Korzystając z tej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Google na temat użytkownika w sposób wymieniony poprzednio i w opisanym celu.

Pragniemy zwrócić uwagę, na fakt, że strona internetowa wykorzystuje Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, aby poprawić ochronę danych. Adresy IP są gromadzone i przetwarzane w postaci skrótowej. Bezpośrednie ich powiązanie z jakąkolwiek osobą w czasie analizy korzystania ze strony internetowej nie jest możliwe.

Istnieje możliwość uniemożliwienia tworzenia plików cookie Google Analytics za pomocą rozszerzenia przeglądarki. Można również skorzystać z prawa do natychmiastowego anulowania możliwości gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych przez Google Analytics. W tym celu należy zainstalować rozszerzenie wyłączające w przeglądarce Google Analytics. Uniemożliwia się w ten sposób Google Analytics przechowywanie danych dotyczących odwiedzin strony internetowej. Informujemy, że w przypadku uniemożliwienia zapisu plików cookie w komputerze lub jeżeli zapisane pliki cookie zostaną usunięte, użytkownik utraci możliwość korzystania z pewnej liczby funkcji niezbędnych do nawigacji po określonych strefach naszej strony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, kliknij tutaj.